UZVEDĪBAS KODEKSS
Oskara Bārtuļa hokeja klubā „BHC 37”

bhc37

Oskara Bārtuļa hokeja kluba „BHC 37” mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju nodarboties ar hokeju drošā un patīkamā vidē, radot prieku par hokeja spēli, ievērojot caurspīdīguma, atklātības, sadarbības un atbildības principus.
Nolūkā veicināt treneru darba augstu kvalitāti un profesionālo pilnveidošanos, kā arī sekmētu hokeja treneru un sportistu vecāku gandarījumu par audzēkņu sasniegumiem, ar mērķi hokeja nodarbībās un sacensībās izvirzīt godīgas spēles, vienlīdzības un cieņas principus, ievērojot, ka treneru, audzēkņu vecāku un audzēkņu uzvedības un rīcības standarti ir nozīmīga sporta sastāvdaļa, hokeja klubs “ BHC 37” deklarē sekojošus treneru, sportistu un ģimenes uzvedības pamatnoteikumus:

TRENERI

Mērķis:

 • 1. nodrošināt drošu un patīkamu vidi, kurā visu darbību centrā atrodas sportisti;
 • 2. spēlējot hokeju sniegt iespēju bērniem un jauniešiem mācīties jaunas prasmes, kļūt vairāk pārliecinātiem un palielināt savu potenciālu, kā arī attīstīt savas sociālās prasmes, just prieku, iegūt jaunus draugus un iegūt fizisko un morālo rūdījumu, kas veicinās personīgo izaugsmi visas dzīves laikā;
 • 3. iedvesmot sportistus, būt radošam un pozitīvam, lai gandarījums pēc treniņa būtu gan trenerim, gan sportistam, gan ģimenei.

Uzdevumi:

 • 1. regulāra profesionālās pilnveidošanās un kvalifikācijas celšanas, saskaņā ar jaunākajām hokeja attīstīšanas tendencēm, nodrošināšana;
 • 2. iedrošināt un būt pozitīvam treniņu laikā, lai spēlētāji aiziet ar gandarījuma sajūtu;
 • 3. uzstādīt izaicinājumus, reālus, bet sasniedzamus mērķus;
 • 4. plānot un pienācīgi sagatavot katru treniņu, nodrošināt pienācīgu uzraudzības līmeni;
 • 5. pārliecināties, ka visi grupas dalībnieki ir iesaistīti un visiem spēlētājiem ir iespēja piedalīties viņiem patīkamā veidā;
 • 6. nodrošināt līdzsvaru starp labklājību, prieku, uzvaru un rezultātu sasniegšanu;
 • 7. izskaidrot godīgas spēles principus ikkatram spēlētājam, vienlaicīgi ar izpratni par cieņu un pārliecināties, ka visi spēlētāji spēlē saskaņā ar noteikumiem;
 • 8. būt informētam par spēlētāju attīstības posmiem un strādāt saskaņā ar tiem;
 • 9. izvairīties no pārtrenēšanās un pārlieku uzsvara uz konkurenci;
 • 10. jaunu prasmju un radošas pieejas spēlei veicināšana un attīstīšana sportistos;
 • 11. godīgas spēles un cieņas pret komandas biedriem, tiesnešiem, citiem spēlētājiem, treneriem, oficiālām personām un skatītājiem principu izskaidrošana sportistiem (t.sk. cieņa pret dažādām kultūrām, rasēm, reliģijām);
 • 12. tiešās komunikācijas ar sportista ģimeni nodrošināšana jautājumos, kas skar sportista fizisko, sportisko un intelektuālo attīstību.

Treneriem nav atļauts:

 • 1. kliegt uz sportistiem, lamāt, pielietot fizisko spēku attiecībā uz sportistiem;
 • 2. izdarīt pārmērīgu ietekmi uz dalībnieku, lai gūtu personīgo labumu vai atlīdzību;
 • 3. atstāt bez uzraudzības sportistus treniņu laikā, kā arī sacensību izbraukumos un nometnēs;
 • 4. atrasties kontaktā ar bērniem un jauniešiem alkoholisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
 • 5. treneris nedrīkst ļaut spēlēt savainotiem vai slimiem spēlētājiem.

Treneru kompetence sportista drošības nodrošināšanā:

 • 1. drošas vides nodrošināšana treniņu, sacensību un nometņu laikā;
 • 2. regulāra sportistu informēšana par drošības noteikumiem un to ievērošanas pieprasīšana;
 • 3. regulāru drošības pārbaužu veikšana attiecībā uz treniņu, nometņu, turnīru telpām, iekārtām, inventāru;
 • 4. visos treniņos, sacensībās un nometnēs obligāti ir jābūt pieejamiem pirmās medicīniskās palīdzības komplektam.

SPORTISTS

Mērķis:

 • 1. nodarboties ar hokeju un gūt no tā prieku;
 • 2. uzlabot un attīstīt hokeja prasmes, veicinot vispārējo fizisko veselību;
 • 3. attīstīt koordināciju, veiklību, ātrumu un izturību, cīņas sparu un komandas spēles garu;
 • 4. pilnveidot sociālās prasmes un iegūt jaunus draugus;
 • 5. audzināt sevī disciplīnu un atbildības sajūtu.

Uzdevumi:

 • 1. ievērot spēles noteikumus un godīgas spēles principus;
 • 2. laicīgi ierasties uz treniņiem un sacensībām;
 • 3. uz treniņiem un sacensībām ierasties komandas formas tērpā;
 • 4. rūpēties par sava formas tērpa tīrību un kārtību;
 • 5. treniņu un spēļu laikā pildīt treneru norādījumus;
 • 6. gūt prieku no spēles, rādot iespējami labāko sniegumu;
 • 7. cienīt komandas biedrus un atbalstīt tos gan veiksmju, gan kļūdu gadījumā;
 • 8. cienīt pretiniekus, uzskatīt tos par partneriem uz hokeja laukuma, nevis par ienaidniekiem;
 • 9. pasniegt pretiniekam roku, ja tas ir savainots;
 • 10. pieņemt pretinieka atvainošanos, ja tā tiek piedāvāta;
 • 11. izturēties pret citādas rases un reliģijas pārstāvjiem ar cieņu.

Sportistam nav atļauts:

 • 1. lietot necenzētus vārdus, rupji izteikties un/vai strīdēties ar treneriem, tiesnešiem, oficiālām personām, komandas biedriem un pretiniekiem;
 • 2. pielietot spēku, fizisku kontaktu, ja to neatļauj noteikumi, kā arī fiziski iespaidot (kauties) savus komandas biedrus un pretiniekus;
 • 3. apmelot citus bērnus vai pieaugušos;
 • 4. lietot aizliegtas vielas, lai uzlabotu sniegumu.

ĢIMENE

Mērķis:

 • 1. motivēt bērnu nodarbojoties ar hokeju un/vai citu sporta veidu, respektējot bērna lēmumu;
 • 2. veicināt bērna fizisko un garīgo attīstību, sociālās prasmes un morālo rūdījumu spēlējot fhokeju un citas sporta spēles;
 • 3. izvairīties no situācijām, kad ar bērnu starpniecību vecāki pāri bērna interesēm un vēlmēm mēģina piepildīt savas nerealizētās ambīcijas.

Uzdevumi:

 • 1. sportista atbalsts treniņos un sacensībās, kad vien tas iespējams;
 • 2. iedrošināt, bet ne uzspiest bērnam būt aktīvam;
 • 3. novērtēt bērna panākumus hokejā, bet nepieļaut destruktīvu kritiku attiecībā uz bērna sporta rezultātiem;
 • 4. attīstīt un veicināt Godīgas spēles principus;
 • 5. tādu vērtību kā ģimene, izglītība, sports, godīga spēle, sportisks gars, cieņa pret komandas spēlētājiem, tiesnešiem, citiem spēlētājiem, treneriem, oficiālām personām un skatītājiem attīstīšana sportistā;
 • 6. palīdzība bērnam reālu mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā;
 • 7. veselīgu paradumu audzināšana un aktīvā dzīvesveida popularizēšana;
 • 8. bērna augsta pašvērtējuma un sociālo prasmju attīstīšana;
 • 9. sadarbība ar treneriem jautājumos, kas skar sportista fizisko, sportisko un intelektuālo attīstību;
 • 10. palīdzēt trenerim, kad nepieciešams un priecāties par labi veiktu darbu;
 • 11. atbalstīt trenera un tiesnešu lēmumus;
 • 12. informēt treneri par jebkuru traumu vai slimību kas iegūta ārpus treniņiem;
 • 13. pārliecināties, ka bērnam ir atbilstošs ekipējums, apģērbs, dzēriens;
 • 14. palīdzēt bērnam laicīgi nokļūt uz treniņiem un sacensībām.

Ģimenei (Ģimenes pārstāvjiem, atbalstītājiem) nav atļauts:

 • 1. lietot necenzētus vārdus, rupji izteikties un/vai strīdēties, kā arī fiziski iespaidot (kauties) un citā veidā pazemot trenerus, tiesnešus, oficiālās personas, kluba sportistus un pretiniekus treniņu un sacensību laikā;
 • 2. iejaukties treniņu procesā, kā arī izteikt norādes trenerim vai sportistam treniņu vai sacensību laikā;
 • 3. bez trenera vai tiesneša uzaicinājuma doties treniņu vai sacensību sporta laukumā;
 • 4. apmelot citus bērnus vai pieaugušos;
 • 5. lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas treniņu vai sacensību norises vietā;
 • 6. nepiedienīgi izteikties par klubu, kluba amatpersonām, treneriem un sportistiem, it sevišķi bērna klātbūtnē, kā arī ļaut to darīt bērnam;
 • 7. ieteikt vai stimulēt simulēšanu, agresīvu vai negodīgu spēli;
 • 8. pakļaut spēlētāju nepamatotai kritikai, izraisot neveselīgu stresu.

Notikumu kalendārs